Teswirler (3)

Ýüklenýär...
User Avatar

Ah, Epsilon! Part I

2 minut alar

 

Ah Epsilon! 

Salam Epsilon!

Oňatmy ýagdaýlaryň?

Inşallah oňatdyrsyň!

Meni sorasaňa 

Menem oňat hudaýa şükür munça bolsa ...

Bugün ýene asman bulutly

We ýene asmanyň gözleri ýaş'ly 

Bu gezek ýöne-möne ýaş'ly däl 

Göwnüme bolmasa zaryn-zaryn aglaýa asman

Üst-başyňy öl-myžžyk etjek derejede

Biraz demini alan çaý

Penjiräniň öňü, ýagyş we hyýallar ...

Ýel'e sowrulan sary ýapraklar mysaly

Sowruldym ýene senli hyýallara

We ýene sen ýadyma düşdüň

Nädeýin elimde däl

Ýogsa ýatlajak däl seni

Seni ýatlamajak bolup 

Kalbymyň düýbüne bir ýerlere gömüpdim

Bilmändirin 

Ekilen her bir zadyň gögerjegini

Wagtyň geçmegi bilen

We sen kalbymyň düýbünde bir ýerde

Ýagşyň her damjasynyň hormatyna

Kalbymyň düýbünde gögerip başladyň

Beýleki pasyllary bilmedim ýöne

Bahar pasyly gülleriň açyljak wagty

Ýöne men açylsyn islämmok kalbymda gülleriň

Goý bu baharam açylmasyn kalbymda güller

Bar onuňam sebäbi ...

Her ýagyş ýaganda şäherime

Göremde çagalaryň ýylgyrşyny

Görsem bir demini alan çaýy

Köplükde ýeke galamda

Dertlerim gerdenime çökende

Ýalňyzlyk agyr basanda

O gara gözleriň

O sadalygyň

Göz öňüme geler

Meni menden alar

Alyp gider meni menden uzaklara

Ýagyşyň ýagan ýerine 

Seni tanamadygym günler

Öz başyma kiçijek adamdym

Ýöne dünýäniň öňünde ejiz biridim

Arzuwlarym bardy 

Kiçi-kiçi arzuwlar

Köňlümiň uly arzuwlara güýji ýetenokdy

Sebäbi men bagty gara bendedim

Bu bäş günlik dünýede

Ozalama men kän bir oňat adam däl

Men oňat bolmak isledigimçe beter batýan

Batdykça batýan batgalyga

Çäresizlik

Ýalňyzlyk 

Sessizlik

Sensizlik

Bularyň bary üýşüp üstüme abanýar

Gara bulut mysaly

Güýçsüzdigimi, sessizdigimi, sensizdigimi 

Bilýän bolmaly herhal

Aý näme bolsa şol bolsun

Maňa näme

Gelse gelibersin 

Isle birin birin

Islese ikisi birden

Hemmemsi üýşüp gelende näme

Meni gorkuzarmy bular

Derdi beren dermanyny bermezdimi

Derdi beren unudardymy meni

Öňümde galam we kagyzlar

Ýanyma ýoldaş demini alan çaý 

Bugün ýagan ýagyşyň hormatyna ýatladym seni 

We ýene sessizlik, sensizlik, ýalňyzlyk ...

 

 

42 |