Tankyt

ARZUWLARYŇ DÜNÝÄSINDE ÝAŞAÝAN GYZ

Suratyň çeşmesi: www.activebeat.com Maral on ýedi ýaşyna ýeten ýetginjekdi. Elmydama oý-pikir içinde ýaşar, ünsi dowamly başga ýerlerde bolardy. Ejesi muny ir ýaşda aňsa-da, näme üçindir aladasyny etmeýärdi. Belki, öýüň güzerany ony başagaý edip, muňa kän bir wagt tapdyrmaýardy. Başagaýlyk ony iň zerur işlerinden alyp galýardy. Alajyny gözlän bolsa, muňa bir çäre hem tapylardy. Bir zadyň çäresini tapmak üçin hem wagt hem-de zerurlyk gerekdi. Ony bolsa häzirlikçe Maralyň ejesi edip biljek güýç-kuwwatda däldi. Maraljanyň ejesi bäş…

ARZUWLARYŇ DÜNÝÄSINDE ÝAŞAÝAN GYZ

Bilim we din: ýaşaýşyň manysyny tapmak üçin ikisi hem zerur (Tankydy makala)

Bilim we din köpler tarapyndan bir-birine ters hasaplansa-da, aslynda olaryň ikisi-de durmuşyň manysyna we barlygymyzyň sebäbine düşünmekde möhüm orun eýeleýär. Biziň köpümiz bilim we dini özara aýratyndyr öýdýäris. Emma çuňňur barlag olaryň ikisiniň-de adamyň barlygynyň dürli taraplaryna ünsi çekýändigini görkezýär. Bilim bize älem - jahana düşünmäge kömek edýär. Ol obýektiw hakykaty derňäp, bu prosesde tebigatyň kanunlary bilen tanyşýar. Emma biz adamlar diňe bir fiziki barlyk däl. Biz emosional, ruhy, sosial we psihologiki barlyklardyrys. Özümiziň bu…

Bilim we din: ýaşaýşyň manysyny tapmak üçin ikisi hem zerur (Tankydy makala)