...

Suleiman .

@Suleiman
.

.

5S metodikasy bilen has gowy durmuşa tarap

Siz hem durmuşyňyzda birzatlary üýtgetmek isläp, hiç hili dowam etdirip bilmeýän bolsaňyz onda bu metodika size kömek edip biler, ýagny ýaponlaryň 5S metodikasy. Dünýä ýüzünde bu usul arkaly adamlar gündelik durmuşunda, iş ýerlerinde, sosial gatnaşyklarynda netijeliligi artdyrmak üçin ulanýarlar, hat-da “Toyota” ýaly uly kompaniýalar hem özleriniň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin bu usuly ulanýarlar. Ýaponlaryň 5S metodikasy “s” harpdan başlaýan bäş sany şertden ybaratdyr: 1. SEIRI – sortlamak Birinji “s” harpy bilen başlaýan şertde bize gerekli we…

5S metodikasy bilen has gowy durmuşa tarap

Durmuşymyzy kynlaşdyrýan gereksiz aladalar.

Durmuşymyzyň uly bölegini eýeläp barýan, bizi negatiw pikirlenmäge getirýän, ýöne biziň parhynda bolmadyk birnäçe gündelik gereksiz aladalar bar. Şeýlede bu gereksiz aladalar biziň gündelik sarp edýän energiýamyzyň köp bölegini alýarlar. Şeýlelik bilen bize gereksiz köp zatlary alada edýäris. Olardan käbirileri: · Üýtgeşik ýöne gereksiz zatlar Şu makalany okap oturan wagtyňyzda hem dünýäde birnäçe wakalar, täsin habarlar bolup dur. Eger-de biz hem şol gereksiz täsin habarlary, wakalary internetde bolsun sosial mediýada bolsun yzarlap başlasak günümiziň näçe…

Durmuşymyzy kynlaşdyrýan gereksiz aladalar.

Minimalizme nirden başlamaly

Minimalizm barada geçen makalada belläp geçen bolsak, indi bu gezek bolsa sada durmuşa nirden başlamalydygyna gysgaça belläp geçeris. 1. Näme üçin minimalizme başlaýarsyň Ilkinji şert näme üçin sada durmuşa başlamak isleýärsiň. Pikirlenip görüň daş-töweregiň hemişe tertipli durmagyny isleýäňmi, täze bir durmuş isleýäňmi, ýa-da bu arkaly pyl tygşytlajak bolýaňmy, durmuşyňa many goşasyň gelýärmi, işleýän işiňde netijeli hereket edesiň gelýärmi, has köp bagtly bolup az stresli durmuş isleýäňmi bularyň hemmesini oturyp maksadyňyzy tapmaga synanşyň, sebäbi bu maksat…

Minimalizme nirden başlamaly

Minimalizm bilen täze durmuş

Pikirlenip görüň, öňüňizde bir düwme bolsa we siz şol düwmä basan ýagdaýyňyzda durmuşyňyzy düýbinden üýtgedýän bolsa, gereksiz ähli zatlary siziň durmuşyňyzdan aýyryp, meşgullanýan zadyňyza ünsi jemlemäge kömek edip, sizi has üstünlikli biri edip, gereksiz köpçülikden seni daşlaşdyryp diňe saňa zerur bolan zatlar bilen meşgullandyrýan bolsa onda siz şol düwmä basardyňyzmy? Ynha minimalizm hem adamlara maddy we ruhy taýdan täze bir durmuş hödürleýär. Minimalizm ýa-da az köpdir düşünjesi özüňdäki manyny, durmuşdaky manyny gözlemäge çalyşmakdyr. Bu bize…

Minimalizm bilen täze durmuş