Teswirler (2)

Ýüklenýär...
User Avatar

Psiholog

Stress

2 minut alar

Stress, her kimiň durmuşynyň belli bir döwründe başdan geçirýän umumy tejribesi. Muňa iş bilen baglanyşykly meselelerden başlap, şahsy meselelere çenli dürli faktorlar sebäp bolup biler. Stress durmuşyň adaty bir bölegi hökmünde kabul edilip bilinýän hem bolsa, onuň fiziki we emosional abadançylyga ýetirýän täsirlerine düşünmek möhümdir.

Stress beden saglygymyza ep-esli derejede täsir edip biler. Stressde bolanymyzda, bedenimiz gan basyşynyň we ýürek urşunyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biljek kortizol we adrenalin ýaly stress gormonlaryny çykarýar. Uzak möhletde bu ýürek keseli, insult we süýji keseli ýaly dowamly kesellere sebäp bolup biler.

Fiziki saglykdan başga-da, stress akyl we emosional saglygymyza täsir edip biler. Bu alada, depressiýa, ukusyzlyk we öndürijiligiň peselmegi ýaly ýüze çykyp biler. Dowamly stres, ýadyňy we aň-düşünjäňi bozup, ünsüňi jemlemegi kynlaşdyryp biler.

Bagtymyza, stress bilen netijeli göreşmegiň ýollary bar. Ine käbir maslahatlar

1. Stress oýandyrmalaryňyzy kesgitläň: Stressiňize näme sebäp bolýandygyna düşünmek, stressi azaltmak ýa-da ýok etmek üçin ädim ätmäge kömek edip biler.

2. Sagdyn endikleri ösdüriň: Yzygiderli maşk ediň, sagdyn iýmitleniň, ýeterlik uky alyň we neşe we alkogol içgileri ýaly zyýanly göreş mehanizmlerinden gaça duruň.

3. Dynç alyş usullaryny ýerine ýetiriň: Meditasiýa, ýoga we içgin dem alyş maşklary aňyňyzy rahatlandyrmaga we köşeşdirmäge kömek edip biler.

4. Goldaw gözläň: Ynamly dostuňyz ýa-da maşgala agzalaryňyz bilen gürleşmek, goldaw toparlaryna gatnaşmak ýa-da terapewtden kömek soramak stressi dolandyrmakda uly üýtgeşiklik döredip biler.

Sözümiň ahyrynda, stress gündelik durmuşyň bir bölegi, ýöne muny äsgermezlik etmeli ýa-da kadalaşdyrmaly däl. Onuň alamatlaryny tanamak we ony netijeli dolandyrmak üçin çäreleri görmek zerurdyr . Sagdyn endikleri ösdürip, dynç alyş usullaryny ulanyp, goldaw gözläp, stressiz durmuşda ýaşap we umumy abadançylygymyzy gowulaşdyryp bileris.

308 |
|