Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

Okaýan her kitabyňyzdan has köp peýdalanmagyñ 7 usuly

3 minut alar

Has köp kitap okamagyň köp peýdasy bar, ýöne iň halanýan zadym şu: Gowy kitap size geçmişdäki wakalaryňyzy düşündirmegiň täze usulyny berip biler. Her gezek täze akyl modelini ýa-da ideýany öwreneniňizde, beýniňizdäki “programma üpjünçiligi” täzelenýän ýaly. Birden täze programma arkaly köne maglumatlar nokatlaryňyzyň hemmesini işledip bilersiňiz. Köne pursatlardan täze sapak alyp bilersiňiz. Patrik O Şagnessiniň aýdyşy ýaly: "Okamak geçmişi üýtgedýär." Elbetde, bu diňe okaýan kitaplaryňyzdaky düşünjeleri düşinseñiz we ýatda saklasaňyz dogry bolar. Bilim diňe saklansa birleşer. Başga bir söz bilen aýdylanda, möhüm zat diňe köp kitap okamak däl-de, her okan kitabyňyzdan has köp peýdalanmakdyr. Bilim almak, elbetde okamagyň ýeke-täk sebäbi däl. Lezzet ýa-da güýmenje üçin okamak wagtyň ajaýyp ulanylmagy bolup biler, ýöne bu makala öwrenmek üçin okamak hakda iñ gowy 7 sany usuly belläp geçeliñ. 

1. Has köp kitap taşlaň Bir zadyň okalmalydygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin köp wagt gerek däl. Mazmunyň tablisasyna, bap atlaryna we sözbaşylaryna geçip bilersiňiz. Gyzykly bölümi saýlaň we birnäçe sahypa çümüň. Kitaby gözden geçiriň we islendik goýy nokatlara ýa-da stollara göz aýlaň. On minutdan, munuň nähili gowydygy barada dogry düşünje alarsyňyz. Soňra iň möhüm ädim gelýär: Kitaplary çalt we günäkär we utançsyz taşlaň. Durmuş ortaça kitaplara sarp etmek üçin gaty gysga. Mümkinçiligiň bahasy gaty ýokary. Okamak üçin gaty ajaýyp zatlar bar.

2. Derrew ulanyp boljak kitaplary saýlaň Okamaga düşünmegi gowulandyrmagyň bir usuly, derrew ulanyp boljak kitaplary saýlamakdyr. Okaýan pikirleriňizi herekete girizmek, olary aňyňyzda goramagyň iň oňat usullaryndan biridir. Dürli kitaplarda paýhas tapyp bilersiňiz.

3. Gözlenýän bellikleri dörediň Okaýan zatlaryňyza bellik ediň. Muny islän wagtyňyz edip bilersiňiz. Uly önümçilik ýa-da çylşyrymly ulgam bolmak hökman däl. Diňe möhüm nokatlary we parçalary bellemek üçin bir zat ediň.

4. Bilim agaçlaryny birleşdiriň Kitaby göz öňüne getirmegiň bir usuly, magistraly emele getirýän birnäçe şahasy we şahalary emele getirýän jikme-jiklikleri bolan bilim agajyna meňzeýär. “Şahalary baglanyşdyrmak” we häzirki kitabyňyzy beýleki bilim agaçlary bilen birleşdirmek arkaly has köp öwrenip we okamak düşünişini gowulaşdyryp bilersiňiz. 

5. Gysgaça mazmun ýazyň Kitaby gutaranyñyzdan soň, teksti bary-ýogy üç sözlemde jemlemäge çagyrýaryn. Bu çäklendirme, elbetde, diňe bir oýun, ýöne ol sizi kitapda hakykatdanam möhüm zat hakda pikirlenmäge mejbur edýär. Kitaby jemläniñizde göz öňünde tutýan käbir soraglar: Esasy pikirler näme? Şu kitapdan şu wagt bir pikiri durmuşa geçiren bolsam, haýsy bolardy? Kitaby dostuma nädip suratlandyryp bilerin? .

6. Mowzugy gurşap alyň . Bir mowzukda diňe bir kitap okasaňyz we ony durmuşyň ähli kategoriýasy üçin öz ynanjyňyz üçin esas hökmünde ulanýan bolsaňyz, bu ynançlar näderejede dogry?  Ynançlarymyzyň esasy hökmünde ýeke-täk tejribämizi ulanmak meselesinde bu has dogry (we ýeňip geçmek has kyn). Morgan Houseliň belleýşi ýaly: “Şahsy tejribeleriňiz, dünýäde bolup geçen wakalaryň 0.00000001% -ini düzýär, ýöne dünýä nähili işleýär öýdýänleriň 80% -ini düzýär. Biziň hemmämiz şahsy taryhymyza tarap tutýarys "-diýdi. Dürli tarapdan gözläň, şol bir meselä dürli ýazyjylaryň gözleri bilen serediň we öz tejribäňiziň çäginden geçmäge synanyşyň.

7. Iki gezek okaň. Ajaýyp kitaplary iki gezek okaň. Filosof Karl Popper peýdalaryny gowy düşündirdi: “Okamaga mynasyp bolan zatlar diňe iki gezek okamaga däl, eýsem-de bolsa, gaýtalap okamaga mynasypdyr. Kitap peýdaly bolsa, onda elmydama täze açyşlar edip bilersiňiz we köp gezek okasaňyzam, ozal görmedik zatlaryňyzy tapyp bilersiñiz. 

 __________________________JUMAÝEWA  Arzuw TOHI-niñ Gidromeliorasýa we oba hojalygyny mehanizimleşdirmek fakultetiniñ Gidromeliorasiýa hünäriniñ 1-ýyl talyby.

 

77 |
|