Maliýe

Marketing #2. Nyrh; isleg; teklip; harajat; gymmatlyk

Marketing ulgamynda nyrh emele getirmek we oňa täsir edýän ýagdaýlar. Nyrh – bu önümiň ykdysady tarapyny häsiýetlaendirýän görkezijidir. Kärhanalar bazara çykanda öz önüminiň bazaryň esasy bölegini eýelemegine ymtylýarlar.Netijede, bazarda nyrhlaryň esasynda bazar gatnaşyklary, bäsdeşlik ýüze çykýar. Nyrh – önüm ýa-da hyzmat üçin soralýan pul mukdarydyr,başgaça aýtsak, nyrh – sarp edijiniň önüme ýa-da hyzmata eýelik hukugyny gazanmak üçin berýän gymmatlyklarynyň jemidir. Nyrh - marketing toplumynda girdejä degişli ýeke-täk bölekdir, ähli beýleki bölekler çykdajylara degişlidir. Önümiň häsiýetine,…

Marketing #2. Nyrh; isleg; teklip; harajat; gymmatlyk

Marketing näme? #1

“ Marketing ” ylmynyň predmeti önüm öndürijiniň, satyjynyň,alyjynyň talaplaryny kanagatlandyrýan we öz önümlerini satmak, ýerlemek üçin täze mümkinçilikleri gözleýän hereketleriň mazmunydyr.“ Marketing ” ylmynyň esasy obýektleri bazar, sarp ediji,haryt (önüm), hyzmat, nyrh, harytlaryň (önümleriň) hereketi, reklama, satmak we satuwy höweslendirmek hasaplanylýar. “Marketing” ylmynyň wezipeleri: • bazary, alyjylary we harytlary (önümleri) öwrenmek, täze öndürilýän we öndüriljek harytlaryň (önümleriň) gelejegini anyklamak; • Marketing netijesinde alynan maglumatlar esasynda haryt (önüm) öndürmek, harytlaryň (önümiň) hereketini, satmagy we hyzmat etmegi…

Marketing näme?  #1

Aňsat Dilde Salgyt Näme?

Geliñ salgyt näme we näme üçin yurtlaryñ ykdysady durnuklylygynda uly rol oýnaýar. Añsat dilde düşündirmage çalyşaýyn. Salgyt ylym hökmünde döremegine sebäp bolan alymlardan birileri Adam Smit we Fridrih Englis bolup durýar. A.Smit salgyt barada "Salgydyñ islendik görnüşi ýaramazdyr" F.Englis bolsa "Döwlet bolmasa salgyt bolmaz, salgyt bolmasa döwlet bolmaz" F.Bekar salgyt barada "Salgytlary tölemek döwletiñ her bir raýatyñ mukeddes borjudyr" Görşumiz ýaly, alymlar salgyt barada dürli pikirlerde bolupdyrlar yone döwletiñ ösmegi, halkyń hal yagdaýynyñ yokary bolmagy…

Aňsat Dilde Salgyt Näme?