Dildüwşik

Patyşa täji barada konspirologik teoriýa

Patyşa täji barada konspirologik teoriýa Disclaimer: (Dykkat dykkat, üns beriň!) blogda siziň şahsy pikirleriňize we dünýägaraýşyňyza ters pikirleriň bolmagy mümkin. Öňünden duýdurmady diýmäň. 😌🙌 Bugünki temamyz patyşa täji barada bolar. Eýsemde patyşanyň täji näme? Täç monarhyň (patyşanyň, soltanyň, emiriň we ş.m) güýç gudratynyň simwoly. Ýönekeýje hiç zada peýdasy degmeýän täç nädip patyşa güýç gudrat bagyş edip biler? Ritual (ýagny täçgeýdirmek dabarasy) arkaly. Täç geýdirýän boljak patyşaň ýanyna golaýlaýar we täji geýdirýär. Edil şol wagty hamala…

Patyşa täji barada konspirologik teoriýa

Dildüwşik teoriýasy: Dünýäni dolandyrýan mör-möjekler ýada adamzat hem bir mör-möjek

Dildüwşik teoriýasy: Dünýäni dolandyrýan mör-möjekler ýada adamzat hem bir mör-möjek DISCLAIMER Bu makalanyň mazmuny diňe dildüwşük teoriýasynyň çäginde gurulýar. Dildüwşük teoriýalary köplenç resmi wakalary sorag astyna alýan we alternatiw hakykatlary hödürleýän pikirlerdir. Bu ýerde görkezilen pikirler, wakalar we gahrymanlar düýbünden awtoryň hyýalynyň önümidir we hiç bir hakyky adama, edara ýa-da hadysa bilen gönüden-göni baglanyşykly däl we hakykat hökmünde dalaşgärlik edenok. Bu tekstiň maksady, dürli garaýyşlary hödürlemek we okyjyny intellektual maşk hökmünde pikirlendirmek. Berlen teoriýalaryň we…

Dildüwşik teoriýasy: Dünýäni dolandyrýan mör-möjekler ýada adamzat hem bir mör-möjek

Mör-möjekler içki duşmanyňyz...

2-nji bölüm DISCLAIMER Bu makalanyň mazmuny diňe dildüwşük teoriýasynyň çäginde gurulýar. Dildüwşük teoriýalary köplenç resmi wakalary sorag astyna alýan we alternatiw hakykatlary hödürleýän pikirlerdir. Bu ýerde görkezilen pikirler, wakalar we gahrymanlar düýbünden awtoryň hyýalynyň önümidir we hiç bir hakyky adama, edara ýa-da hadysa bilen gönüden-göni baglanyşykly däl we hakykat hökmünde dalaşgärlik edenok. Bu tekstiň maksady, dürli garaýyşlary hödürlemek we okyjyny intellektual maşk hökmünde pikirlendirmek. Berlen teoriýalaryň we mazmunyň hakykata hiç hili baglanyşygy ýok we hakyky…

Mör-möjekler içki duşmanyňyz...