Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

Psiholog

Narsisizm.

2 minut alar

Geliň, gadymy grekleriň we rimlileriň Narkissusyň söýgi gözläp dünýäni nädip aýlandygyny aýdýan owadan mifini ýada salalyň. Eho perä bolan duýgularyny inkär edip, derýadaky öz şöhlelenmesine göz aýlady we oňa aşyk boldy. Narkissus özüni tutup bilmän gark boldy. Ölen ýerinde peýda bolan güle narkissus diýilýärdi.

Mif narsizmiň tebigatyny ele alýar - güýçlendirilen we köplenç zyýanly egosentrizm.

Bu, psihologlaryň öwrenýän käbir şahsyýet aýratynlyklarynyň toplumy. Olaryň kesgitlemesine görä, narsizm çişirilen, özüni gowy duýmakdyr . Dürli derejelerde beýle adamlar özlerini has owadan, has akylly we beýlekilerden has möhüm hasaplaýarlar, şeýle hem aýratyn gatnaşyga mynasypdygyna ynanýarlar. Psihologlar narsizmiň iki görnüşini şahsyýet aýratynlyklary hökmünde tapawutlandyrýarlar: ägirt we gowşak narsizm. Şeýle-de, aşa häsiýetli narsistik şahsyýet bozulmasy bar.

Uly narsizmiň görnüşi bize has tanyş. Özüňi aşa görkezmek, tapawutlanmak islegi, ünsi çekmek bilen häsiýetlendirilýär . Uly narsizmliler käwagt syýasatçy, meşhur ýa-da görnükli medeni işgär hökmünde üns we güýç gözleýärler. Elbetde, häkimiýet gözleýänleriň hemmesi narsist däl. Köpüsi öz potensialyna ýetmek ýa-da başgalaryň durmuşyny gowulaşdyrmak islegi ýaly gowy niýetler bilen höweslendirilýär.

Narsist görnüşdäki adamlar status we güýje mahsus bolan üns üçin güýç gözleýärler.

Gowşak görnüşiň wekilleri, tersine, çekinjeňlik we izolýasiýa bilen tapawutlanýar. Her kimiň özüne bir zat bergidigine ynanýarlar, ýöne aňsatlyk bilen gorkýarlar ýa-da gaharlanýarlar.

Iki ýagdaýda-da narsizmyň garaňky tarapy derrew görünmeýär. Şeýle adamlar aşa egoist hereket edýärler. Narsist başlyklar töwekgelçilikli we ahlaksyz kararlar berip bilerler, narsist ýoldaş hemişe dogruçyl hereket etmeýärler we aldap bilýärler. Özleri hakda aýdyň pikirleri sorag edilse, duşmançylyk we agressiýa ýüze çykýar.Bu hassanyň özüni gowy duýýan we beýlekileriň ejir çekýän keseline meňzeýär. Narsizmiň iň ýokary derejesi, narisistik şahsyýetiň bozulmagy diýlip atlandyrylýan akyl bozulmasy hasaplanýar.

Ilatyň 1-2% -ine, köplenç erkeklere täsir edýär. Bu näsazlyk adatça ulularda bolýar. Ýetginjekler we esasanam çagalar üçin egoistligiň ýüze çykmagy adaty çäkde bolup, adaty ulalmak prosesinde bolup biler. Narkizmiň sebäbi näme?

Ene-atalar çagany çagalykdan lälik edip ýetişdirseler, uly narsizm döräp biler. Beýleki tarapdan, berk we agalyk edýän ene-atalar ejiz naristleri ösdürip bilerler.

Elbetde , özbaşdaklyga we özüni tanatmaga baha berýän jemgyýetde narsizm derejesi has ýokarydyr. Häzirki wagtda sosial ulgamlar özüni tanatmak üçin mümkinçilikleri köpeltdi, sosial ulgamlaryň neşe serişdelerine edýän täsiri entek doly subut edilmedi. Internet, naristler üçin sosial ýagdaýy we ünsi gözlemek üçin has köp serişdedir.

Narsizmiň amatsyz häsiýetlerinden dynmak mümkinmi?

Hawa!

Psihoterapiýa sessiýasy ýa-da beýleki adamlara duýgudaşlyk ýaly özüni alyp barşyna we başgalar üçin aladasyna dogruçyl seretmek.

Iň kyn zat, narsistik şahsyýeti bozulan adamlar üçin öz-özüni gowulaşdyrmak bilen meşgullanmak bolar.

Galyberse-de, narsistlere özlerine göwünjeň däl tarapdan seretmek gaty kyn.

200 |