Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

Üstünlik üçin 10000 sagat düzgüni.

2 minut alar

Üstünlik we üstünlik gazanmak adamlar üçin hemişe möhüm zatlaryň biridir.  Köp adamlar maksat edinen üstünligine ýetmek üçin dürli ýollary barlap görýärler.  Üstünlige barýan bu tagallanyň esasy çeşmesi “Nädip üstünlik gazanmaly?” diýen soragdan ybarat.

 Adamlar köplenç bu sowalyň jogabyny tejribelerine esaslanyp tapýarlar.  Ylham beriji TED gepleşigi bilen meşhurlyk gazanan Malkolm Gladwell üstünlik gazanmak isleýänler üçin "10 müň sagat" düzgünini öňe sürýär.  

Malkolm Gladwell esasan bir ugur boýunça hünärmen bolmak üçin jemi 10 müň sagatlap işlemegiň zerurdygyny aýdýar.  Başgaça aýdylanda, Gladwelliň pikiriçe, bir mowzuk üçin ýyllar we ep-esli wagt sarp etmän üstünlik gazanyp bolmaz.  Bu düzgüne görä, üstünlik gazanmak üçin çalt we gysga ýol ýok.  Gladwell, okuw tapgyrynyň her bir adam üçin tapawutlydygyna garamazdan, häzirki wagtda üstünlik gazanan adamlaryň gyzyklanýan mowzugyna azyndan 10 müň sagat sarp edendigini aýtdy.

 Malkolm Gladwell pikirini goldamak üçin üstünlik gazanan adamlaryň durmuşyny hem öwrenýär.  Munuň üçin, esasanam Bill Geýts bilen Pol Alleniň Microsofty gurmak üçin eden işleriniň hekaýalaryndan ylham alýar. Olar hem öz işlerinde 10000 sagatdan hem köp işläp şular ýaly derejelere ýetendigini belläp geçýär.

 Elbetde, islenýän üstünlige ýetmek üçin 10 müň sagat sarp etmek aňsat däl.  Bu uzyn ýol we yzygiderli iş talap edýär.  Has açyk aýtsak, günde 8 sagadyňyzy ýöriteleşmek isleýän ugruňyza bagyşlasaňyz we hepdede ortaça 5 gün dowam etdirseňiz, ýylda 240 gün iş döwri bar.  Bu takmynan 1920 sagat. Şeýlelik bilen öwrenmek, gözlemek we üstünlik gazanmaga ymtylmak durmuş ýörelgesine öwrülýär.

  10 müň sagatlyk düzgün haýsy okuw proseslerini öz içine alýar?

 Pikir sessiýalaryny guramak.

 Wagtyňyzyň bir bölegini köp işlemek ýaly pikirlenmek bilen geçirmek möhümdir.  Hususan-da, pikirleniş sessiýalaryny geçirmek aňy arassalamaga we azat etmäge kömek edip biler.  10 müň sagadyň dowamynda pikirlenmegiň güýjüne ynanyp, ownuk maşklar bilen prosesi goldap bilersiňiz.

 Tejribä eýe bolmak.

 Okamakmy ýa-da tejribe has gowy öwredýärmi diýen mesele uzak wagt bäri jedel edilýär.  Okamagyň möhümdigine düşünsek-de, tejribe öwrenmäge-de uly täsir edýär.  

  Mümkin boldugyça köp kitap okamak.

 Bütin dünýäde üstünlik gazananlaryň hemmesi kitaplara uly ähmiýet berýärler.  Mysal üçin, Elon Musk Teslanyň baş müdiri bolmanka, günde takmynan 10 sagat okaýandygyny aýdýar. Mundan başga-da Bill Gates 1 ýylda 50 kitap okaýandygyny belläp geçdi.

Diýjek bolýan zadymyz, 10 müň sagatlyk düzgüni goldaýan başga bir faktor, sizi gyzyklandyrýan ugur hakda köp okamakdyr.  Mundan başga-da, kitaphanaňyza diňe bir öz ugruňyz bilen çäklenmän, aňyňyzy açjak we başgaça garaýyş berýän kitaplary goşmaly.

 Bilimiň ussady bolmak üçin,işlemegiň guly bolmalysyň.

        Balzak.

204 |
|