Teswirler (1)

Ýüklenýär...
User Avatar

Bir gün...

1 minut alar

Görüpsiň sen,

Heniz görülmedik bir üýtgeşik gyz.

Indi bolsa maňa gürrüň berýärsiň:

«Birden gaýyp boldy, galdym men ýalňyz».

Örtenýädiň hasam, ýetirsem häsin,

Maňa seň sözlerňi diňlemek täsin.

«Gözlärin gijeler, gözlärin gündiz,

Asyl göz öňümden gidenok gözi.

Ynan, beýle gözi görmändim şindiz,

Asyl özgelerden üýtgeşik özi».

Men seni ýylgyryp, diňläp otyryn,

Kä başymy atyp, kä başym ýaýkap.

Diýýäň: «Zaryn çekip, ömrüm ötirin,

Topragy bagyrtlap, bagrymy oýkap».

Maňa seň sözlerňi diňlemek täsin,

Maňa seň sözlerňi diňlemek nä kyn.

Sen bolsa o hakda edeňok pikir,

Gaýyp bolan gyzy undup bileňok.

Içimden näçeler etsem-de şükür,

Seň bolşuňa diňe ölüp bilemok.

Men diňläp otyryn ýylgyryp şindem,

Birden meniň ýylgyrşymdan eýmendiň.

Şonda gaşym çytdym gaharly hem tiz,

Ýoksa, şol görünip, gaýyp bolan gyz

MENDIM!

 

Laçyn Pürjäýewa

15.05.2001ý.

59 |
|