Abş

Pablo Eskobar - öz ýurduny ikä bölen adam

Dünýäniň bikanun neşe söwdasynyň läheňleriniň biri, “kokain koroly” bolan Pablo Eskobaryň aradan çykaly bäri otuz ýyla golaý wagt geçse-de, watandaşlarynyň oňa garaýyşlary boýunça iki topara bölünmegi dowam edýär. Kimler üçin ol köp adamyň ganyna galan ganhor, hiç hili ahlak ýörelgesi bolmadyk misginsokar, haram puluň mesi bolan. Kimler üçin bolsa öz garadangaýtmazlygy bilen arşa galan, ýaňra syýasatçysumaklaryň we satlyk emeldarlaryň eminden gelen, sözüniň arkasynda durup bilen gerçek ýigit (“oňarýandyr – edýändir” diýen nukdaý nazardan). Onuň elinden…

Pablo Eskobar - öz ýurduny ikä bölen adam

GEZEKLI DÜNÝÄ

Bu waka 1892-nji ýylda ABŞ-nyň Stenford uniwersitetinde bolup geçýär. Uniwersitetiň açylan ilkinji ýylynda oňa okuwa giren 18 ýaşly talyba bu okuw jaýyndan çykarylmak howpy abanýardy. Ýogsam Herbert Huwer diňe göreldeli okamak bilen çäklenmän, uniwersitetiň hem beýsbol, hem futbol toparlarynyň guramaçysy bolup, sport bäsleşiklerinde öz okuw jaýyna ýeňişler getiripdi. Birinji ýyl talyplar muzdsuz okadylýandygy üçin ilki kän kynçylyk çekmese-de, soňra okuw üçin töleg meselesinde müşgil ýagdaýa düşýär. Demirçi ussanyň maşgalasynda doglan, alty ýaşynda atasyny, dokuz ýaşynda…

GEZEKLI DÜNÝÄ