Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

sci-fi writer, geographer

Python we astronomiýa: Modern zamanda asmana syn etmegiň güýji

3 minut alar

Python we astronomiýa: Modern zamanda asmana syn etmegiň güýji

Birnäçe ýyl mundan ozal astronomiýa bilen programmirlemegiň arasyndaky baglanyşyk gaty çäklidi. Emma häzirki wagtda astronomiýa bilen python programma üpjünçiliginiň arasynda çuň we gyzykly synpdaşlyk bar. Python astrofizikleriň we astronomlaryň arasynda giňden ýaýran dil modeli. Munuň esasy sebäbi Pythonyň umumy we köpmaksatly dildigine we birnäçe ylmy hasaplaýyş paketleri bilen gowy birleşýändigine baglydyr.

Python maglumatlary derňemek, statistika, wizualizasiýa we hasaplaýyş üçin giň gurallary hödürleýär, esasan hem NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy modullary arkaly. Şoňa görä-de, uly maglumat setleri bilen meşgullanýan we çylşyrymly hasaplamalary talap edýän astronomiýa ýaly ylmy ugurlarda örän gymmatlydyr.

AstroPy


AstroPy – astronomik hasaplamalar we maglumat analizi üçin güýçli gurallary hödürleýän meýletin programmaçylaryň topary tarapyndan taýýarlanan Python paketidir. AstroPy FITS faýllaryny okamaga we ýazmaga, astronomik koordinat sistemalary bilen işlemäge, hasaplamalary astrofiziki birlikler bilen ýerine ýetirmäge we başga-da köp zatlara mümkinçilik berýär.

AstroPy-nyň güýji Pythonyň umumy maksatly dil bolmagyndan döreýär we AstroPy astronomiýa aýratynlykda köp funksiýalary öz içine alýar. Bu bolsa astronomlara köplenç dürli işleri çalt we netijeli ýerine ýetirmek üçin giňeldilen we ugurtapyjy gurallaryň toparyna mätäçdigine gabat gelýär.

PyRAF


PyRAF — Python we IRAF (Resminamany azaltmak we analiz etmek edarasy) üçin interfeýs. Astronomlar köp ýyllaryň dowamynda IRAF-y surat işlemek we derňemek üçin ulanýarlar. Emma IRAF köne programma bolup, häzirki zaman ulanyjy interfeýsleri we iş aklawlary bilen doly gabat gelmeýär. Ine, şonuň üçin hem PyRAF gelýär. Python has döwrebap programmirleýji dildir. Python güýjüni ulanyp IRAF funksiýalaryny ulanyjylara has ýaramly interfeýs bilen birleşdirýär.

Python we wizual grafika


Python wizual grafikada hem ulanylýar, bu bolsa astronomiýa üçin örän möhümdir. Aýratyn-da, Matplotlib we Seaborn ýaly kitaphanalar maglumatlary grafiki taýdan göz öňüne getirmek üçin kuwwatly gurallary hödürleýär. Bu bolsa astronomlara maglumatlary derňemäge, düşünmäge we paýlaşmaga kömek edýär.

Netije
Pythonyň ýokary derejedäki we giňeldilen dili uly maglumatlar setlerini işlemek we derňemek üçin zerur bolan ugurtapyjylygy we özleşdirijiligi üpjün edýär. AstroPy, Python esasly beýleki gurallar astronomlara maglumatlary derňemekde, wizuallaşdyrmakda we işläp düzmekde çylşyrymly işleri çalt we netijeli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Python programma üpjünçiligi we astronomiýa häzirki zaman ylmynyň iň tolgundyryjy we progressiw kombinasiýalarynyň biridir. Bu ikisi birleşende, asmana düşünmek we gözleg geçirmek ukybymyzda täze gözýetimler açylýar.


Çeşmeler:

Astropy Collaboration et al. (2013). "Astropy: A community Python package for astronomy". A&A 558, A33. Link

Jones E, Oliphant T, Peterson P, et al. (2001). "SciPy: Open Source Scientific Tools for Python". Link

McKinney W. (2010) "Data Structures for Statistical Computing in Python". Proceedings of the 9th Python in Science Conference. Link

Hunter, J. D. (2007). "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". Computing in Science & Engineering, 9, 90-95. Link

Seaborn: statistical data visualization. Link

STScI. "PyRAF Documentation". Space Telescope Science Institute. Link

The NumPy community. "NumPy". Link

107 |