Teswirler (0)

Ýüklenýär...

Microsoft-yň täze "Surface Pro" we "Arm" prosesorda işleýän "Surface Go 4" modeli.

2 minut alar

Surface Pro
Surface Go 4

      Maglumata görä Microsoft, 11 dýuým displeýli "Surface Pro"-nyň we "Arm" prosesor bilen işleýän "Surface Go 4" - modeliniň üstünde işleýär.   "Windows Central"-yň aýtmagyna görä Surface Pro, "Luxor" diýip kod adyny alypdyr we ulylygy, görnüşi has amatly görnüşde dizaýn edilen 10.5 dýuýmlyk "Surface Go"-nyňky ýaly. 

    Häzirki wagtda Microsoft diňe “Surface Pro 9”-y “Arm” we “Intel” bilen işleýän modellerde 13 dýuým ekran bilen iberýär.  11 dýuýmlyk täze modeliň, häzirki 13 dýuým modellerinde tapylan gymmat aýratynlyklaryna laýyklykda 120Hz(Gers) displeýi hem öz içine aljakdygy habar berildi. 

  “Surface Go 4” -de “Arm” prosessoryna geçmegiň hem işlerde bardygy habar berilýär.  “Tanta” diýlip atlandyrylan “Surface Go 4”, “Qualcomm” -yň “Snapdragon 7c” esasly çip bilen iberiljekdigi aýdylýar.  Microsoft-yň maglumatyna görä häzirlikçe "Surface Go 4"-iň "intel" prosesorda galjakdygyny, ýöne “Qualcomm” bilen işleýän model ilkinji gezek 5G goldawyny öz içine alyp biler. 

   Şeýle-de bolsa, bu kiçi planşetleriň ikisiniň haçan peýda boljakdygy takyk däl.  Windows Central, güýzden öň iberilmeginiň ähtimal däldigini öňe sürýär, şonuň üçin indiki ýylyň başyna Microsoft-yň iň kiçi Surface planşetlerini görmek üçin garaşyp bileris.  “Intel” we “Microsoft” ikisi hem yglan edilmedik Windows 12 operasiýa ulgamyna yşarat etdi. 2024-nji ýylda “Surface” enjamlary üçin meşgul ýyl boljagyny gözläp bileris, esasanam Microsoft AI(Emeli Aň) iş ýüklerini dolandyrmak üçin optimallaşdyrylan çipler bilen enjamlary ibermek islese.

29 |
|