Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

Web Developer

13 Maý 2023

Hollywood ýyldyzlary

1 minut alar

Holliwood bir asyrdan gowrak wagt bäri kino pudagynyň ajaýyplygy we özüne çekijiligi bilen manydaşdyr. Arzuwlaryň hasyl bolýan we ýyldyzlaryň dörän ýeri. Holliwood-yň taryhy, ekranlaryny ýerleşdiren ýyldyzlar ýaly özüne çekiji.

Sessiz filmleriň ilkinji günlerinden başlap, häzirki zaman blokbasterlerine çenli Holliwood ähli döwürleriň iň ajaýyp filmlerini döretdi. Holliwood-yň ýyldyzlary bu filmleri janlandyran we bütin dünýäde tomaşaçylaryň ýüregini özüne çekenlerdir.

Holliwood ýyldyzlarynyň sanawy uzyn we täsirli. Merilin Monro, Hamfri Bogart we Aýdri Hepbern ýaly rowaýatlardan başlap, Bred Pitt, Anjelina Joli we Jennifer Lawrens ýaly häzirki zaman nyşanlaryna çenli Holliwood elmydama dünýäniň iň zehinli we owadan adamlarynyň mekanydyr.

Holliwood hemişe ýyldyzlary bilen tanalsa-da, dawa-jenjellerden we jedellerden adalatly paý aldy. 1950-nji ýyllaryň meşhur Holliwood gara sanawyndan başlap, soňky ýyllaryň “Me Too” hereketine çenli bu pudak has garaňky taraplaryna garşy durmaly boldy.

Kynçylyklara garamazdan, Holliwood dünýädäki iň tolgundyryjy we dinamiki ýerleriň biri bolmagynda galýar. Arzuwlaryň amala aşyrylýan we ertiriň ýyldyzlarynyň doglan ýeri. Bu pudakda zehin we tutanýerliligi bolanlar üçin Holliwood ýaly ýer ýok.

Klassiki filmleriň ýa-da häzirki zaman blokbasterleriniň muşdagy bolsaňyzam, Holliwood-da hemmeler üçin bir zat bar. Ýyldyzlardan studiýalara çenli bu ajaýyp pudagyň taryhy özüne çekiji. Şeýlelik bilen, Los Anjelesde özüňizi görseňiz, Holliwood bulwaryna gezelenç ediň we bu rowaýata öwrülen ýeriň jadysyny siňdiriň.

33 |
|