Teswirler (1)

Ýüklenýär...
User Avatar

Grafiki Dizaýner

Dizaýnerlar diňe dizaýner däldir

1 minut alar

Bu (ilkinji) makalamda dizaýnerleriň dizaýndan başga näme edýändiklerini aýdyp bermekçi.

Dizaýnerler diňe dizaýn öwrenmek bilen çäklenmän olaryň öwrenýän iň esasy 6 zatlary:

Bularyň hemmesi üstünlikli dizaýner bolmak üçin talap edilýän öwrenmeli temalardyr. 

Esasy ukyp dizaýn bolsa bular hem ol ukyba goldaw berýän zatlardyr.

Belki sen dizaýn etmekde gowy bolup bilersiň, ýöne klientlar bilen aragatnaşygy gorap bilmeýänsiň ýa-da öz berýän serwisiňi satyp bilmeýänsiň ýa-da wagtyňy tygşytly dolandyryp bilmän proýektiňi kliente wagtynda tabşyryp bilmeýänsiň.

Görýäňizmi? Diňe dizaýn öwrenmek bilen dizaýner bolmak ýetmeýär.

Belkide ýene başga öwrenmeli zatlar kändir.

293 |
|