Teswirler (0)

Ýüklenýär...

BEGEN!

2 minut alar

“Bugünler köp ýazamok” diýipdim şu aşaky setirleri birnäçe aý öň ýazmagymyň öň syrasynda. “Bugünler köp okamogam. Diýmek, bugünler ýaşamok ekenim”. Hawa, birden şu oýaryjy pikir peýda boldy hakydamda. Soňra, birden ýaşasym geldi we elime galamy… wi bagyşlaň telefony aldym-da belliklerimi ýazýan duralgama gelip, edil şu setirleri şu wagt ýazyp paýlaşmagy makul bildim.

Niçezar öýkeni kislorod bilen dolduryp, özümi “ýaşaýan men” diýen ýalan bilen aldap gezerkäm..? Nämälim. Bu, nyşany nämäniň? Bu, nägileliklerini her pursatda dile getirmekden çekinmejek ejiz ruhlylygyň; der döküp, derdini dep etmekden ýüz öwürýän muhanneslere ýaraşjak aňyň nyşany bolmakdan özgesi däl.

Biz ýaşlar, esasanam rowaçlyklara beslenýän ülkämiň ýaşlary käte… bolýar, kabul edýän, belki köplenç dürli sebäplerden ýaňa sussypeslige duçar bolýarys. Bizde dertler dörde köpeldilip, üstüne bäşi goşulýan derejede duýulyp bilinýär, bu geň däl. Öwrenişendirsem. Käşgä öwrenişmesedik, bu başga gürrüň, giň ýer gerek.

Biz iň gowusy öz mowzugymyza dolanaly. Ruhy galkyndyrýan motiwasiýalar bilen beslenen ençeme esere duşansyňyz, men ol klişeleri gaýtalap wagty biderek ulanmaýyn.

Kynçylyklaryň şugünlerde hasam artan döwründe barymyzyň ençeme gaýgylary we dertleri bar, sanamak bilen soňlanmaz, ýa-da oňlanmaz. Emma şonda-da biz "garamazdan” sözüni unutmaly däldiris. Ähli näsazlyklara garamazdan bagtlylyk, bar dertlere garamazdan şadyýanlyk, hemme kynçylyklara garamazdan ýylgyrup bilmek biziň elimizde. A biziň elimiz kimde? Öz elimizi tutup bilýärismi? Hany onda şol ýerde ýykylyp ýatan özüňe uzat eliňi, ger öz gujagyň oňa, bagtly ýetjek bol soňa. Ýene aşa çişiriji sözlere geldigaý aýlanyp dolanyp, bor-la uzatmagyň derkary ýok.

Köne goşgylarymyň arasyndan tapan bir goşgymy goýaýyn aşakda we gideýin men, ol has gowy we uzatman düşündirer ähli diýmek islänlerimi. Sag oturyň, aman geziň, dert sizi däl, siz ony eziň.


Hamala kakýan ýaly boş heşelle,
Göwnüm düşünmedi meñ şatlygyma...
Ol mamlady...
Meñem ýeke goş elde,
Ýol aldym öz ahwal abatlygyma... 

İçki halym ýazgardy: "Nä begenýäñ?!
Munça derde diñe gynanç ýaraşýar!"
Men bolsa oña ses etmän säginýän,
Maña ýene ençe dertler garaşýar... 

Gozgamaň, maña garaşsyn goý olar!
Men bolsa derdimden ahmyr çekmerin.
Belki meñem aklym bir gün goýalar;
Şonda daşym toýlap, içden çökmerin 

Dert mydam ählide hergiz ýitmeýär!
Şol sebäpden deregi ýok gynanjyñ.
Ýene bir zat:"'Gynançdan'" iş bitmeýär!"
Begen göwnüm! Bu sözlerim, ynan, çyn!

8 |
|