Teswirler (1)

Ýüklenýär...

Yokary tehnologiyalaryn fizikasy

1 minut alar

Ylym elmydama jogap almak ýa-da teoriýany ösdürmek üçin çemeleşmeleriň birleşmesine bil baglaýar. Darwiniň tebigy seçim teoriýasy üçin tohumlar Gerkulyň gözegçilik, maglumatlar we tejribe toplumy astynda ösdi. Lazer interferometr grawitasiýa-tolkun obserwatoriýasy (LIGO) tarapyndan agyrlyk güýjüniň tolkunlarynyň has soňky tassyklamasy teoriýanyň, synagyň we hasaplamanyň onlarça ýyllap özara baglanyşygy boldy.

Bu maksada ýetmek üçin desga 2016-njy ýylda ylmy dersler boýunça maglumatlara esaslanýan açyşlara has gowy mümkinçilik berýän hasaplama usullaryny öwrenmek we kämilleşdirmek üçin ALCF Maglumat Ylym Maksatnamasyny 2016-njy ýylda işe girizdi. Şeýle hem ALCF ýakynda Aurora Irki Ylym Maksatnamasyny 10 sany täze taslama goşmak bilen giňeltdi, bu desganyň geljekdäki ajaýyp superkompýuterini maglumat we öwreniş çemeleşmeleri üçin taýýarlamaga kömek eder.

Fizikanyň häzirki zaman tehnologiýasyndaky ähmiýeti ykjam enjamlara, kompýuterlere, telewizorlara, sagatlara we beýleki köp sanly häzirki zaman tehnologiýalaryna awtomatiki usulda işlemäge mümkinçilik berýär. Dürli fiziki teoriýalar bu tehnologiýalaryň oýlanyp tapylmagyna we ösmegine goşant goşdy.

Şeýle hem, kompýuter tomografiýasy, magnit-rezonans tomografiýasy, pozitron emissiýa tomografiýasy, ultrases barlagy we lazer operasiýasy ýaly lukmançylyk goşundylary üçin täze usullary ösdürmäge kömek edýär. Bu, Fizikany durmuşymyzyň ähli ugurlaryna degýär we hemmesini ýagtylandyrýar.

Fizika bolmasa, häzirki wagtda kabul edýän zatlarymyzyň köpüsi bolmazdy, ulag, gurluşyk we telekommunikasiýa ýa-da MRI skanerleri ýaly saglygy goraýyşda iň möhüm ösüşler bolmazdy.

110 |
|