Teswirler (10)

Ýüklenýär...
User Avatar

sci-fi writer, geographer

Syrly geografiýalar #6: Şeýtanyň çukury

1 minut alar

ŞEÝTANYŇ ÇUKURY

47,8292254 DG -90,0495397 GB

ABŞ-nyň Minnesota ştatynyň demirgazyk-gündogarynda tebigatyň syrlaryndan biri bolan "Şeýtanyň çukury" ýerleşýär. Bu geň we syrly tebigy emele geliş, bu ýerde şagawukdan suw uly bir çukura girip ýitip gidýär. Bu suw nirä akýar?

Brule derýasynyň boýunda syýahat edýänler derýadan akýan iki şarlawuk akymyna şaýat bolup bilerler.  Olaryň biri adaty şekilde aşaklygyna akýan bolsa, beýlekisi ullakan çukura akýar we soň ýitýär. Bu suwuň nirä gidýändigi barada ençeme ýyl bäri dürli teoriýalar öňe sürülýär. Käbirleri suwuň ýer astyndaky gowaga akýandygyny, käbirleri bolsa suwuň ýerasty çuňluklara bir ýere akýandygny çaklaýarlar.

Alymlar bu syry çözmek üçin köp synaglar geçirdiler. Hususan-da, reňklenen toplar we yzarlaýyş enjamlary ýaly zatlar Şeýtanyň çukuryna taşlandy, ýöne bu zatlar ýitirim bolup, soň görünmedi. Bu, suwuň ýokary tizlik bilen ýeriň aşagyna akýandygyny görkezip biler.

Şeýle-de bolsa, soňky gözlegler suwuň ýerastyna bir ýere däl-de, derýa akýandygyny görkezýär.  Diýmek, belli bir nokatdan soň suw ýer ýüzüne çykyp, kadaly şekilde akmagyny dowam etdirýär. Şeýle-de bolsa, bu prosesiň nähili bolup geçýändigi henizem syr bolup galýar.

Şeýtanyň çukury tebigatyň bize hödürleýän täsin we syrly gözelliklerinden diňe biridir. Bu geň we ajaýyp görnüşi görmek isleýänler Minnesota baryp bilerler.


Çeşme:

https://youtu.be/oUCnRA7MbVQ?si=yMHWUKHUcMNhu-kz

https://www.dnr.state.mn.us/state_parks/park.html?id=spk00193#homepage

120 |
|