Teswirler (6)

Ýüklenýär...
User Avatar

sci-fi writer, geographer

Syrly geografiýalar #1: Aždarha üçburçlugy

3 minut alar

1-nji bölüm Aždarha üçburçlugy: Deňizdäki gizlin ýitirimler

Aždarha üçburçlugy

Demirgazyk ujy: 30 ° N, 140 ° E.
Günorta-günbatar ujy: 24 ° N, 136 ° E.
Günorta-gündogar ujy: 24 ° N, 144 ° E.

Bu gizlin ýer Ýaponiýanyň günorta-gündogarynda, Ýuwaş okeanyň çuňluklarynda ýerleşýän ýerleri öz içine alýar. Şol syrly ýer "Aždarha üçburçlugy" bolup, ol öz ady bilen hem meşhurdyr, bu ýer "Iblisiň deňzi" diýlip hem atlandyrylýar. Bermud üçburçlugy ýaly meşhur bolmasa-da, aždarhanyň üçburçlugy suwasty gämileriň ýitip gitmegi we syrly wakalary bilen hem tanalýar.

Aždarha üçburçlugy Ýaponiýanyň Okinawa adalarynyň günorta-gündogarynda ýerleşýän sebitdir. Meşhur Bermuda üçburçlugyna meňzeş, deňizçiler, gämi we uçar kapitanlary üçin köp ýyllaryň dowamynda henizem meşhur bolup gelýär. Aždarhanyň Üçburçlugy adaty howa hadysalaryndan has hem täsin şertleri bar. Bu ýerde duýdansyz tüsseli howa şertleri, magnit anomaliýalary, aňrybaş bulutlar we güýçli tupanlar syn edilýär. Eýsem, Aždarhanyň üçburçlugy hakykatdan-da syrlymy ýa-da rowaýatlardan doly hekaýa?

Aždarha üçburçlugy baradaky rowaýatlar müňlerçe ýylyň dowamynda ýapon deňizçileriniň we ýerli ilatyň arasynda gürrüň berilýär. Bu ýerde ullakan aždarhalaryň ýaşaýandygyna ynanylýar. Olar gämilere zeper ýetirip, çuň suwlaryň garaňkylygyna alyp gidýär diýýärler. Bu rowaýatlar deňizçileriň bu ýerden gaça durmagynyň we syrly wakalaryň töwereginde, syrlylygyny artdyrýar.

Emma aždarhanyň üçburçlugy ýöne bir rowaýatdyr diýmek adalatsyzlyk bolardy. Alymlar bu sebitde bolup geçen käbir syrly hadysalary düşündirmek üçin dürli teoriýalary işläp düzdüler. Bu sebitde syrly ýitgileriň käbiri güýçli tupan we suwuň astyndaky wulkanik hereketler bilen baglydyr. Şeýle hem magnit meýdanlaryndaky anomaliýalaryň deňizçileriň kompas sistemalaryny hem aldap bilýändigi nygtap geçilýär.

Bu ýer boýunça geçirilen häzirkizaman barlaglar Aždarhanyň üçburçlugynyň okean düýbünde ägirt uly gaz gidratlary we wulkaniki hereketler ýaly geologik hadysalar bilen hem baglydygyny görkezýär.

Aždarhanyň üçburçlugy barada köpräk bilmek üçin alymlaryň we deňizçileriň bu syrly deňze nähili garaýandygy barada gözleglere ýüz tutup bileris. Bu barlaglar sebitiň hakykatdan-da syrly ýerdigine ýa-da üýtgeşik tebigy hadysalaryň ýüze çykýan geografiki zolagyna has gowy düşünmäge kömek edip biler.

2-nji bölüm: Aždarha üçburçlygyndaky syrly wakalar

Ýaponiýanyň syrly deňizinde "Aždarhanyň üçburçlugy" ady bilen hem tanalýan ýerde ýiten gämileriň we uçarlaryň sansyz-sajaksyz hekaýalary gürrüň berilýär. Bu syrly deňizde ýitip gitmek baradaky gürrüňler sebitiň myhmanlarynyň we deňizçileriniň aňynda gyzykly bilesigelijilik oýarýar. Aždarha üçburçlugynyň iň meşhur ýiten hekaýalaryna seredeliň:

Kaýýo Maru wakasy:
1938-nji ýylda Ýapon ýük gämisi "Kaýýo Maru" Aždarha üçburçlugynda duýdansyz ýitip gitdi. Gäminiň ekipažynyň we kapitanynyň ykbaly barada hiç hili yz galmandyr. Ýiten gäminiň yzyny gözlemek biderek boldy. Bu syrly waka Aždarha üçburçlugynyň gorkunç abraýyny has-da has-da berkitdi.

USS Cyclops wakasy:
Birinji jahan urşy döwründe ABŞ-nyň harby flotunyň ýangyç göterijisi "USS Cyclops" Aždarha üçburçlygyndan geçip barýarka duýdansyz ýitip gitdi. 1918-nji ýylda bolup geçen bu wakada gämidäki 306 sany ekipaž agzasynyň hiç biri yzyna dolanmady, gäminiň yzy tapylmady. Taryhda iň uly deňiz heläkçiliginiň biri hasaplanylýan bu waka Aždarha üçburçlygynyň näletlenen territoriýa hökmünde görülmegine getirdi.

Carrol A. Deering wakasy:
1921-nji ýylda Demirgazyk Karolina ştatynyň kenarýakasyndan ýüzüp gelen Amerikan ýelkenli gämisi "Carroll A. Deering" Aždarha üçburçlugynyň suwlarynda boş we terk edilen halda tapyldy. Gäminiň tutuş ekipažy we kapitany syrly ýitip gidipdir. Gäminiň näme üçin terk edilendigi we nähili terk edilendigi hakynda hiç hili maglumat ýok.

Ýitirilme we şuňa meňzeş wakalar Aždarha üçburçlugynyň hakykatdan-da syrly geografiki zolakdygy baradaky çaklamalary has-da güýçlendirýär. Emma bu syrly hadysalaryň doly tebigy sebäplere esaslanyp, aždarhalaryň ýa-da beýleki gudratly barlyklaryň täsiriniň ýokdugy hem öňe sürülýär.

Häzirki wagtda tehnologik ösüşleriň netijesinde Aždarha üçburçlygynda ýitirilen käbir gämileriň galyndylary we yzlary tapyldy. Emma bu sebitiň syry häzire çenli doly çözülmän, olaryň hekaýasy aždarhanyň üçburçlygyny dünýäniň iň syrly geografiki ýerleriniň biri etmegini dowam edýär.


Çeşme:

"Unexplained!: Strange Sightings, Incredible Occurrences & Puzzling Physical Phenomena" - Jerome Clark

"The Bermuda Triangle Mystery - Solved" by Lawrence David Kusche (Bu çeşme Bermuda üçburçlugy hem-de Aždarha üçburçlugy baradaky maglumatlary öz içine alýar)

415 |