Teswirler (8)

Ýüklenýär...
User Avatar

Siziň häsiýetiňizi doglan senä görä kesgitläp bolýar

5 minut alar

Siziň häsiýetiňizi doglan senä görä kesgitläp bolýar 

Haýsy senede doguldyň? Bu günüň tebigatyny bilýärsiňizmi? Indi orta ýer hakda gürleşýän bölümimize gelýäris.

Aýyň 1-sinde doglan adamyň pikirleriniň we hereketleriniň aýratynlygy, häsiýetiniň erkinligi we ýolbaşçylyk ukyby bilen beýlekilerden tapawutlanýandygyny aýdyp başladyk . 

2-nji senede doglanlar täsirli we ýürekleri duýgudan doly. Duýgularyny gizläp bilmeýärler. Şatlyk, gynanç, gahar, haýran galmak - bularyň hemmesini ýüzünden açyk kitap okaýan ýaly öwrenip bolýar. Şeýle adamyň bir toparda işlemegi has gowudyr, aýry-aýry işler ony gynandyryp biler. 

3-nji doglan adam çeperçilik taýdan ökde we gülkünç bolar. Şeýle adam, ofisiň daşynda çyn ýürekden we açyk bolar. Çagalygyndan bäri ýiti pikiri bar we bar güýjüni jemgyýetde güýçli orny eýelemäge gönükdirýär. 

4-nji ýylda doglan adam aşa arassalygy bilen beýlekilerden tapawutlanýar. Ujypsyzja menek ýa-da tozan belligi ony gaharlandyryp biler. Şeýle adam durmuşdaky hemme zadyň özbaşdak bolmagyny, hiç wagt özüni synamazlygyny isleýär. Iş ýerinde köplenç ikinji derejä ünsi jemleýär we işiniň esasy maksadyny ýatdan çykarýar. 

5-nji ýylda doglan adam hemmetaraplaýyn ösen adam. Creationaradylyş bilen baglanyşykly iş oňa şatlyk berýär. Şeýle adam huşuny ýitirýänçä döredip biler. Teoretiki bilimleri berk bilýändigine garamazdan, beýle adamda tejribe ýok. Käwagt olar häzirki zaman durmuşyna asla uýgunlaşanoklar. 

6-njy ýylda doglan adam öýüne we maşgalasyna bagly bolar. Garyndaş tohumlaryň meselelerini çözmek üçin islendik zada taýyn. Dynç alyşdan we işlemekden lezzet alýar. Şeýle adam sazlary we sazlary gowy tapawutlandyryp, saz guralynda saz çalyp biler. Aýdym-saz, boş wagtlaryny geçirmek üçin hobbi bolýar. 

7-nji ýylda doglan adam açyk şahsyýet. Diňe özi hiç hili utançsyz tutuş jemgyýetiň öňünde durup biler. Pikirini özüne aljak bolýan adamlary düýbünden saklaýar. Şeýlelik bilen öz işlerine goşulmak islegini ýitirýärler. 

8-nji ýylda doglan adam sözüň doly manysynda pul çeker. Hiç zatdan pul gazanyp biler. Islendik ýagdaýy öz peýdasyna öwrüp biler. Şeýle adamyň millioner bolmak üçin ähli mümkinçilikleri bar. Ol hyýaly, ýöne muňa düşünmeýär. 

9-njy ýylda doglan adam asylly erkinlik we mahsus çydamsyzlyk bilen häsiýetlendirilýär. Ol köplenç sahydygyny görkezýär we lezzet alýar. 

10-da doglan adam gowy hudo .nik. Allhli işleri kämillige ýetirýän hakyky idealist. Şeýle adam döretmegi gowy görýär. 

11-nji ýylda doglan adamyň duýgulary hem güýçlidir. Adatça başgalaryň kemsidiji sözlerine we hereketlerine biperwaý garasa-da, töweregindäki haýwanlara we tebigy hadysalara güýçli täsir edýär. Içki dünýäsini wakalara gönükdirýär we tebigat we haýwanlar dünýäsinden ylham garaşýar. Köplenç beýle adam palçy ýa-da ekstrasenser bolup çykýar. 

12-nji ýylda doglanlar tertip-düzgün we jogapkärçilik bilen tapawutlanýar. Şeýle adama wagtynda bir zat edip boljakdygyna ynanyp bolar. Örän işewürligi, uly çykdajy bilen ýaşamak islegine ýakynlaşýar. 

13-nji doglan adam agyr zähmetden gaça durmaýar. Örän çydamly adam we geljekdäki üstünlikleriň edil häzirki çärelere baglydygyna ynanýar. Köplenç öz güýjüne ynanmaýar. Şeýle adamlaryň depressiýa düşmegi seýrek däl. 

14-nji ýylda doglan adam hemişe özi bilen göreşýär. Bu zat ikiýüzliligi sebäpli bolup geçýär. Daş-töweregindäki adamlaryň pikirine garamazdan 5 minutda pikirini ters pikire üýtgedip biler. 

15-nji ýylda doglanlar ýolbaşçylyga, berk we birkemsiz, hyjuwly. Eger özüni birneme saklamasa, iru-giç gahary çalt we gazaply zala öwrüler. Bu ussat, mekir, gaharly adam öz islegini aňsatlyk bilen özüne tabyn edip, öz meselelerini çözmegi başarýar. 

16-da doglan adamyň ajaýyp analitik başarnyklary bolar. Iň halanýan işi, özüni we töweregindäki adamlary alyp barşyny seljermek. Şeýle adam başarnykly we wepaly dost bolup biler. 

17-nji doglan adamyň pul bilen iş salyşmak ukyby hem bar. Gowy telekeçi. Geljekde özüne peýdaly boljak iş tapar. Şeýle adam hiç haçan kemsidilmez. Bu adam maşgalasyny hiç wagt goýmaz. 

18-nji ýylda doglan adam emosional we emosional taýdan durnuksyz adam. Ol hemmeleriň üns merkezinde bolmagy halaýar we hiç kimiň özüne agalyk etmegine ýol bermeýär. Şeýle adam dostlaryna gaty ýakyn bolar. Theagdaýa baglylykda, başgalara rehim edýär, olara mylaýym we alada edýär. 

19-njy ýylda doglan adam pikirini üýtgedip bilmez. Erkinligi bilen tapawutlanýar, pikiri bilen töweregindäkileri utandyrýar. 

20-nji ýylda doglan adam mylakatly bolar we hiç haçan oňaýsyz ýagdaýa düşmez. Uly diplomat bolmak bilen bu adam hatda gazaply duşmanlary hem ýaraşdyryp biler. 

21-nji doglanlar diňe bir işi etmegi ýigrenýärler. Birbada hemme zada degýär we hemme zady dolandyrýar. Şeýle adam dürli zatlar bilen gyzyklanýar. Bir zada ýetip bilmeseňiz, gaty tolgunýarsyňyz we çalt gaharlanýarsyňyz. Şeýle adam uly wakalardan lezzet alýar we ähli jemgyýetçilik işlerine gatnaşýar. 

22-nji doglan adam içki duýgularyna ynanýar. Bu içki duýgy oňa hemişe kömek etmeýär. Ol gaty şübheli adam. 

23-nji ýylda doglan adam köp mowzukdan habarly. Pikir prosesine syn etmek birmeňzeş bolmaz, sebäbi bu adamyň pikirleniş tizligi gaty ýokary. Şeýle adam üçin pul hemişe birinji ýerde durýar. 

24-nji ýylda doglan adam gaty mylaýym we mylaýym. Duşmanlary asla bolmaz ýa-da gaty az bolmaz. Şeýle adam öz zerurlyklaryny ýatdan çykarýar we beýlekiler hakda alada edýär. Birine ýalan sözleýändiklerine ynanmak kyn. 

25-nji ýylda doglan adam gaty gapma-garşy adam. Romantiki hyjuw ýüreginde maddy gymmatlyklar bilen bilelikde ýaşar. Şeýle adam masştab ýalydyr. Libranyň iki tapgyry durmuşynda iki ugra öwrülýär, ýöne iru-giç öňki ýagdaýyna gaýdyp gelýär. 

26-da doglan adam gaty gowy guramaçy. Duýga boýun bolmak meýli bar bolsa-da, has hüşgär. Şeýle adam duýgularyny aç-açan beýan etmeýär. Dönükligi hiç haçan bagyşlamaz. Şeýle adam häkimiýete çekilmeýär, bir deputatdan kanagatlanýar. Heöne köp zady özi dolandyrýar. 

27-nji ýylda doglan adam iru-giç ajaýyp durmuş güýjüni görkezer. Ol örän duýgur we şadyýan. Syýahat etmegi we adamlaryň arasynda bolmagy gowy görýär. 

28-nji ýylda doglan adama hyýal üçin köp zat berilýär. Şeýle adamyň işe praktiki çemeleşmesi biziň döwrümizde seýrek duş gelýän fantaziýada öz beýanyny tapdy. Hisöne güýçli häsiýeti we güýçli erk-islegi sebäpli, ol hem azaşyp biler. 

29-njy ýylda doglan adam öz pikirini başgalara bermegi gowy görýär. Pikirlerini başgalara berip bilse, mylaýym we mylaýym adam bolýar. Özüni güýçli we güýçli erkli adam hökmünde görýär we beýlekileriň görmeýändigine geň galýar. 

30-njy ýylda doglan adam duýgudaş. Özüni alyp barşyna meýletin däl we köp halatlarda ilki hereket edýär, soň pikirlenýär. Onuň çeperçilik ussatlygy bar we köplenç tegelek gyzdyrýar. Nätanyşlaryň arasynda özüni erkin duýýar we täze tanyşlar edýär. 

31-nji ýylda doglan adamyň guramaçylyk häsiýetleri bar. Köplenç jemgyýetçilik işleri bilen baglanyşykly hünäri saýlaýar. Şeýle adam gaty işjeň bolar. Jogapkärçilik wezipesini öz üstüne almakdan gorkmaýar.

111 |
|