Teswirler (2)

Ýüklenýär...
User Avatar

sci-fi writer, geographer

Ösüş we durgunlyk: Adamyň barlygynyň iki ýüzi

1 minut alar

Ösüş we durgunlyk: Adamyň barlygynyň iki ýüzi

Adamyň barlyk syýahatynda iki düşünje ýygy-ýygydan duş gelýär: ösüş we durgunlyk.  Bu iki düşünje, wagt we giňişlikden başga, öz-özüňi tanamak we düşünmek prosesinde esasy rol oýnaýar.

Ösüş, wagtyň üýtgäp durýan akymyna uýgunlaşmak sungatydyr.  Bu diňe bir fiziki ýa-da akyl prosesi däl, eýsem ruhy syýahatdyr.  Kynçylyklar we päsgelçilikler bu syýahatyň gutulgysyz bölekleri.  Şeýle-de bolsa, bu päsgelçilikler adamlara özlerinden ýokary geçmäge we täze gözýetimleri açmaga mümkinçilik berýär.  Kynçylyklara garamazdan edilýän tagallalar adamy hasam beýgeldýär we oňa barlygyň çuň manylaryny açmaga mümkinçilik berýär.

Durgunlyk köplenç rahatlyk we ýeňillik bilen baglanyşdyrylýar.  Emma bu duzakdyr.  Aňsat ýollar köplenç ösüş üçin iň uly päsgelçilik bolup durýar.  Durgunlyk, adamyň öz potensialyny bilmezligi ýa-da inkär etmegi.  Bu bar bolan boşluga, manysyzlyga eltýär.

Durmuş deňagramlylyk sungatydyr.  Üznüksiz gowulaşmak islegi ýadawlyga sebäp bolup biler;  hemişelik durgunlyk bolsa ruhy çölleşmäge sebäp bolýar.  Şonuň üçin esasy söz "deňagramlylyk".  Içerki syýahatymyzda ösüş bilen durgunlygyň arasynda deňagramlylygy saklamalydyrys.  Bu bizi has bitewi, has manyly barlyga iterýär.

Samuraýlaryň maksady ýok diýýärler, sebäbi olaryň maksady her pursady doly ýaşamak.  Ösüş bilen durgunlygyň arasyndaky bu deňagramlylyk, edil şu manyda gizlenendir: her pursata baha bermek bilen barlygyň ähli taraplaryny öwrenmek.

Şeýlelik bilen esasy maksadymyzyň, Alp daglaryna dyrmaşmaly däldigimizi, içimizdäki daglary ýeňip geçmelidigimize düşünýäris.

109 |
|