Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

Serbest meslek

Galdyrýan yok eken

2 minut alar

Makala däl  yöne käwägtlar ozümçe setirler yazyan. Aydym saz düzensoñ arasynda sözlerem yazylya. 1,5 yyl mundan öñ yazylan, shol wagtky pikirler yagdaylar bilen şahyryñ daş töweregine göz aylanda göryän zatlary setire gecirilen. Hemmämiz bir yoly tapjak bolyas, şoña tarap ylgayas.  Kynçylyklar, yitgiler, yitenler, gaçanlar, yz goyup gidenler, sapak bolanlar…

Yöne iñ soñunda yene yeke özüñ galyañ. Başyñy galdyryp biljek diñe sen bolyañ. Nietzche'nyñ diyişi yaly “Übermensch” bolmaly bolyañ. Arasynda öz özüñi aldap, yalandan gülip, köp zatlara göz yumup, umydyña baglanyp yoluñ soñuna yetjek bolyañ. Yöne yoluñ soñy bamy? Göwni garyplar elindäki şu wagt bar zatlar bilenem oñya. Göwni açlar nähili yerlere barsada yene aç galyar. Diñe göwni baylar durmuşda öz yerini tapyp şol yere layyk bir şekilde yaşamagy başaryar. 

Galdyryan yok eken

Yollarym uzak, tikenleriñ yzy
Öñümde duzak, yitenleriñ ysy
Çykyş yok eken,
Gaçyş yok eken

Gözlerde umyt asmanyñ  mawusy
Elim boşdadyr giderler barysy
Dermany yok eken 
Galdyryan yok eken

Batar tiken ujy umman eken
Oylara batyryp huşyñy dar eder
Düyşden oyanar yaly silkelär eken
Öñler diñläñ sözleriñ gulak depelän eken

Aldyñ ele baryny, duruzmaz hiçkim badyñy
Taryha altyn adyñy yazarsyñ diydi aldady
Arzuvlara bir baglady, arzuvlañy 3 daglady
Jydarsyñmy bir barlady
Bir halady üç aldady

Aglady gözleriñ aglady
Darlady garañky darlady
Ruhyñy eliñden yitirme barysy
2 gün unudarsyñ bolsa halysy

Gurşuny iydiler hey seret diydiler
Biz yykyldyk senem unut gaç diydiler
Kysmata kayyl bolup yatyl diydiler
Wagtyñ barka yitirme satyl diydiler

Yollar gara yza sara pozguçy ala 
Ayna gara, özüñi hala, özüñi alda
Özüñi alda...
Gözler maña peykamlar ala yarany sala 
Soña gala basylma daga gysylma daga
Basylma daga...

 


 

58 |
|