...

Serdar Deryayew

@Serdar1810

Sanly tehnologiyalar we kiberhowpuzlyk fakultetinin talyby.

Başdan geçen gorkunç waka!!

Bir gün obada öýde otyryn welin telefonyma jañ gelýär telefona seretsem Döwletýar(dostum) jañ edip otyr, Aldym telefony M(men) D(Döwletýar): D: Salamwaleykum gowumy dos ýagdaýlañ. M:Waleýkumsalam hudaýa şükür dos gowumy özüñ. D:Hudaýa şükür gowulaý dos menem.Dos klasdaşlarym bilen öwülýa (zyýarata) gitjek bolýarys. Dos senem gidäýdä gyzykly bolar hem zyýarat etdigimiz bolar. M: Bolýa dos zyýarata bolsa gidäýeris.Wiý dos sorajagym kimler gitýä diñe oglanlardämi. D: Ýok dos gyzlaram bar 2-3 sany olaram klasdaşym. M: Bolýa dos... Garaz…

Reýestriň wezipesi.

Reýestr-operasion sistemanyň maglumatyny goruny özünde saklaýar. Reýestr-tejribeli ulanyjylara niýetlenenn guraldyr. Reýestri açmak üçin: Win+R açylan penjirede regedit diýen ýazgyny ýazmaly. Açylan penjire: HKEY_CLASSES_ROOT – programmalaryň we faýllaryň görnüşleriniň arasyndaky arabaglanşygy saklaýar. HKEY_CURRENT_USER – şol mahal ulgamda bellige alnan ulanyjynyň profilini saklaýar, şol sanda daşky gurşawyň üýtgeýänlerini, iş meýdanynyň sazlamalaryny, toruň, printerleriň we goşmaça programmalaryň sazlamasynyň parametrlerini saklaýar. HKEY_LOCAL_MACHINE – kompýuter barada global maglumatlary saklaýar, şol maglumatlaryň içine apparat serişdeleri we amallar ulgamy baradaky maglumatlar, şinanyň…

Reýestriň wezipesi.

“Ölüm” gök ekrany peýda bolanda edilmeli işler

Bilşimiz ýaly kähalatlarda kompýuterleriň işleýşi bilen bagly birnäçe meseleler ýüze çykýar. Olardan has giň ýaýran ýagdaýy kompýuteriň işlemän ýa-da ýüklenip bilmedik ýagdaýlary bolup durýar. Operasion ulgam ýüklenýän wagtynda kompýuter näsazlyk barada habar berip ýetişýär we “doňup” galýar. Bu ýagdaýda özeniň komponentlerini ýükläp bolmaýandygy barada ýa-da ýerine ýetiriji ulgam barada çykýan habarlar häsiýetlidir. Eger-de ýükleniş prossesiniň dowamynda düzetmegi kyn bolan ýalňyşlyk ýüze çyksa ýa-da kompýuteriň draýwerleri sandan çykan bolsa, onda kompýuter “ölüp” ýa-da “doňup” galýar. Programmistler…

“Ölüm” gök ekrany peýda bolanda edilmeli işler

Windows 7 unudulan paroly üýtgetmek programmasyz.

Windows 7 unudulan paroly üýtgetmek programmasyz. Salam bugün siz bilen Windows 7 paroly unudulan bolsa we icinde gerekli maglumatlar bar bolsa paroly nadip açmalydygyny öwrenýäris. 1.Ilki bilen kompýuterin windows başlatylýar ekranynda kompýutere reset atýarys.Şeylelik bilen ekranda " windows error recovery "ýazgysy peýda bolar .Bu ýerden Launch Startup Repair(recommended) ý azgysyna basýarys. ...................................................................................................................................................................... 2.Az wagt garaşamyzdan soň ekrana şu ýazgy peýda bolar: ...................................................................................................................................................................... 3. Sabyr eden bolsak ekrana auto repair bolmady diyip ekran çykmaly: Bu yerde…

Windows 7 unudulan  paroly üýtgetmek programmasyz.