...

Ataşka Saparow

@Nirovitsky
Himiýa inženeri

Küşt-de nädip ýeňiş gazanmaly

Nädip ýeňiş gazanyp bilersiňiz? Küştdäki maksat garşydaşy mat etmekdir . Haçan-da şa başga mal tarapyndan şah berilende gaçmaga mümkinçiligi ýok bolsa mat bolýar. Şol wagt oýun gutarandyr emma mat taýýarlyksyz bolmaýar. Küşt-de ýeňiş gazanmak üçin 6 zady ýerine ýetirmelisiňiz: 1. Gowy açylyşlary saýlaň Küştdäki ilkinji göçümleriňiziň maksady merkezi golastyna almakdyr. Tagtanyň iň möhüm ýeri merkezidir. Merkezi öz mallaryňyz we pyýadalaryňyz bilen ele geçirip kontrol edip bilseňiz siz oýunyň akyşyny kesgitläp bilersiňiz. Aşak-da görkezilen pozisiýa-da aklaryň…

Küşt-de nädip ýeňiş gazanmaly

Öwrenjeler üçin iň amatly açylyşlar

Küştdäki ilkinji birnäçe göçüm göçümleriňiz arasynda iň ähmiýetlisi bolmagy mümkin. Ol göçümler arkaly siz irki planlaryňyzyň düýbüni tutýaňyz we tagtadaky teritoriýaňyz üçin göreşýäňiz. Köp öwrenjeler üçin göçümleri takyk ýatlamak möhüm däldir, oňa derek olar merkezi golastyna almak ýaly açylyş prinsiplerinine ymtylmalydyr. Şonda-da käbir açylyşlar diýseň meşhurdygy zerarly olary bilmek peýdalydyr, olar netijeli planlar bilen netijelenip biler emma ýatlamaga aşa garaşly bolmaň ýogsa özüňizi pes duýarsyňyz. Öwrenjeler üçin iň amatly açylyşlardan käbiri: 1. Italiýan açylyşy: Italiýan…

Öwrenjeler üçin iň amatly açylyşlar

Küşt notasiýasy - Küştüň dili!

Küşt notasiýasy, taktikalary öwrenmek, ýalňyşlara düşünmek ýa-da dostlaryňyzy geň galdyrmak üçin küşt oýunlaryny gaýta oýnap bilmegiňiz üçin oýunlary ýazga geçirmegiň amatly ýoludyr. Indiki oýunyňyzda küşt notasiýasyny barlap görüň - hiç bir zadyň hem size ýeňiş getiren göçüme ýüzlenme belgisi goýmakdan has kanagatlandyryjy däldigine göz ýetirersiňiz. Algebriki notasiýa Küşt notasiýasynyň iň amatly we ýaýran görnüşi Algebriki notasiýadyr. Bu notasiýa görnüşi küşt tagtasyndaky sanlary we harplary birikdirmek arkaly atlandyrýar. Bu diagrammada ak patyşa c3 öýjügindedir we gara…

Küşt notasiýasy - Küştüň dili!