Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

sci-fi writer, geographer

22 Maý 2023

YLMY-FANTASTIKI HEKAÝALARY NÄDIP ÝAZMALY?

2 minut alar

YLMY-FANTASTIKI HEKAÝALARY NÄDIP ÝAZMALY?

Giriş
Ylmy-fantastika – göz öňüne getirmek ukybynyň we ylmy pikirleriň birleşýän tolgundyryjy edebi žanrydyr. Bu žanrdaky hekaýatlar geljekki tehnologiki ösüşleri, kosmos syýahatlaryny, alternatiw dünýägaraýyşlary, adamyň giňişligini öwrenýär. Ylmy-fantastiki ýazyjylar okyjylary hakykatdan daşlaşdyryp, göz öňüne getirilen dünýäsine äkidip bilýän hyýala çümdüriji hekaýany gürrüň berip bilýärler. Bu makalamyzda ylmy-fantastiki hekaýalary ýazmak barada käbir maslahatlar barada gürrüň ederis.

Gözleg geçiriň!
Ylmy-fantastiki hekaýa ýazmaga başlamazdan öň, bu tema boýunça gözleg geçirmeli. Ylmy-fantastika ylmy-tehniki elementleri özünde jemleýän žanra degişli bolany üçin, esasy düşünjeleri aňlap, häzirki zaman ylmy işläp taýýarlamalaryny aňlatmak wajypdyr. Gözleg geçirseňiz, hekaýaňyzy realistik we ygtybarly boljak jikme-jiklikleri we pikirleri tapyp bilersiňiz.

Älem döret!
Ylmy-fantastiki hekaýalar köplenç başga älem-jahanda ýa-da gelejekde bolup geçýär. Şonuň üçin siz hyýaly älem-jahany döretmeli bolarsyňyz. Düzgünler, tehnologiýalar, jemgyýetler, gahrymanlaryň özara täsir etjekdigi ýaly älemiň elementlerini anyklamak möhümdir. Älemizi jikme-jik çyzmak hekaýaňyzyň sazlaşygyny üpjün eder we okyjynyň hyýalyny güýçlendirer.

Gahrymanlar dörediň!
Ylmy-fantastiki hekaýatlaryň üstünlikleri gyzykly we ynandyryjy gahrymanlaryň esasynda amala aşyrylýar. Esasy gahrymanlaryňyzy güýçli we gowşak taraply gylyk-häsiýetler, içki gapma-garşylyklar bilen ýasaň. Okyjy kimler bilen baglanyşdyryp biler? Gahrymanlaryň alan terbiýesine, niýetine we maksadyna gowy düşünseň, seniň hekaýaň kämilleşmäge kömek eder. Ondan başga-da dürli görnüşlerden ýa-da planetalardan gahrymanlaryň medeni tapawudy hem göz öňünde tutulmalydyr.

Bir temany saýlaň!
Ylmy-fantastiki hekaýalaryň temalary köplenç adamyň tebigatyny, tehnologiýanyň täsirini ýa-da geljekki jemgyýetdäki kynçylyklary öwrenmäge gönükdirýär. Hekaýanyň esasy temasyny anyklaň we bu temany çuňňur öziçine alyň. Adamzadyň mümkin bolan geljekki taraplary ýa-da tehnologiýanyň ahlak taraplary ýaly temalar barada oýlanmak hekaýaňyzy has manyly edip biler.

Dartgynlygy we başdangeçirmeleri artdyryň!
Ylmy-fantastiki hekaýalar köplenç dartgynly ýagdaýda dowam edýär. Okyjyny hyýala çümdüriji dartgynlygy döretmek üçin hekaýaňyzda duşmanlary, kynçylyklary we päsgelçilikleri dörediň. Gürrüňi täsirli etmek üçin garaşylmadyk duruşlary, syrlary we dawalary goşup bilersiňiz. Ylmy-hyýaly elementler arkaly okyjynyň göz öňüne getirmek ukybyna itergi berjek amaly sahnalary we wizual suratlary hem goşmak möhümdir.

Hekaýaňyzy gaýtadan gözden geçiriň!
Ylmy-fantastiki hekaýany ýazanyňyzdan soň, öz hekaýaňyzy täzeden seretmeli we redaktirlemeli. Toslama älemiňizi we gahrymanlaryňyzy has sazlaşykly etmek üçin gerekli özgerişleri ediň. Hekaýaňyzyň akymyna, diline we gepleýşine göz aýlaň. Şeýle-de hekaýanyň temasyny barlamak we gerekmejek jikme-jiklikleri aýyrmak üçin, ony obýektiw göz bilen okaň.

Netije
Ylmy-fantastiki hekaýalary ýazmak göz öňüne getirmek ukybyňyzy ulanyp, okyjyny dürli dünýä äkitmegiň tolgundyryjy usulydyr. Bu makalada ylmy-fantastik hekaýalary ýazanymyzda göz öňünde tutmaly käbir möhüm ädimler ara alyp maslahatlaşyldy. Gözleg geçirmek, älemleri döretmek, gahrymanlary döretmek, temalary goýmak, dartgynlaşdyrmak, hekaýaňyzy gözden geçirmek ylmy-fantastiki hekaýalaryňyzy has güýçli we ynandyryjy eder. Ýadyňda bolsun, iň esasy zat göz öňüne getirmek ukybyňy goýberip, çäkleriňi basmakdyr. Ýazmak işiňizde üstünlikler!

©Baýramgylyç SAPARGYLYJOW

20 |
|