Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

sci-fi writer, geographer

16 Maý 2023

Ylmy fantastika žanry barada

2 minut alar

Ylmy fantastika geljekki tehnologiki we ylmy ösüşler bilen baglanyşykly edebiýat we kinonyň bir görnüşidir.  Bu žanr, adamzadyň göz öňüne getirip biljek ähli zatlaryny öwrenmek üçin hyýal we täzeligi birleşdirýär.  Ylmy fantastika, älemiň syrlaryny açmak, ýyldyzlaryň arasynda syýahat etmek, robotlar we emeli intellekt bilen tanyşmak, alternatiw hakykatlara duşmak, ýerüsti ýaşaýyş görnüşlerine duş gelmek we başga-da köp zatlary açmaga bolan gyzyklanmany görkezýär.

Ylmy fantastika häzirki zaman dünýäsinde iň meşhur žanr.  Bu žanra tomaşa edýärkä ýa-da okaýarka adamlar özlerini dürli dünýäde, dürli döwürlerde ýa-da dürli hakykatlarda göz öňüne getirip bilerler.  Ylmy fantastika hyýalyny we döredijiligini ulanyp, ýazyjylar we režissýorlar adamlary adam çäkleri bilen çäklendirilmedik dünýä alyp barýarlar.  Ylmy fantastika hyýaly žanr bolany üçin, islendik mowzukda erkin ýazylyp bilinýän žanr.

Ylmy fantastika žanry beýleki žanrlara garanyňda has özboluşlydyr.  Ylmy fantastika ýazyjylary geljekdäki dünýäleri ýa-da alternatiw hakykatlary suratlandyrmak üçin hyýallaryny ulanyp bilerler.  Ýazyjylar bu görnüşli hekaýalarda geljekdäki tehnologiki ösüşleri, adam tebigatyny we giňişlik hem wagt ýaly mowzuklary öwrenýärler.  Ylmy fantastika subžanrlaryna ylym-klassikleri, kosmiki ylym, kiberpunk, distopiýa, utopiýa, ylmy komediýalary, wagt syýahaty we alternatiw hakykat ýaly subžanrlar girýär.

Ylmy fantastika ýazyjylarynyň arasyna Aýzek Azimow, Artur Klark, Jýul Wern, H.G.  Wells we Filip K. Dik dagylary mysal getirip bolar.  Bu awtorlar ylmy fantastika älemiň syrlaryny açmaga, ýerüsti ýaşaýyş görnüşlerini tapmaga we robotlar we emeli intellekt bilen duşuşmaga bolan gyzyklanmasyny görkezdiler.  Bu ýazyjylaryň eserleri häzirki wagtda ylmy fantastika söýüjiler tarapyndan ýokary baha berilýär.

Kino pudagynda ylmy fantastika üstünlikleri hem bellärliklidir.  Ylmy fantastiki filmler tehnologiki ösüşler we geljekki dünýäler hakdadyr.

 Wizual şekillendirilen epiki başdan geçirmeleri hödürleýän  “Star Wars”, “Star Trek”, “Matrix” we “Blade Runner” ýaly filmler ylmy fantastika žanrynyň ýatdan çykmajak mysallaryndan biridir.

Umuman aýdanyňda, ylymy fantastika žanry hyýalyň we innowasiýanyň birleşýän ýerinde edebiýatyň we kinonyň tolgundyryjy žanrydyr.  Ylmy fantastika, adamlaryň araçäklerini öňe sürýän, geljekki dünýäleri öwrenmäge mümkinçilik berýän we tehnologiki ösüşleriň hödürleýän mümkinçiliklerini wizual we edebi görnüşde ýetirýän, haýran galdyryjy we adamlary pikirlenmäge höweslendirýän eserlerdir.  Ylmy fantastika, adamzadyň bilesigelijiligini we gözleg ruhuny görkezýän we geljekde gyzyklanmany dowam etdirjek özboluşly žanr.

©Baýramgylyç Sapargylyjow

30 |
|