Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

11 Fewral 2023

Ýazylýan makaladyr-oýlanmalar görülýär, emma okalanok

1 minut alar

Ýazylýan makaladyr-oýlanmalar görülýär, emma okalanok. 

 

Günümiziñ ähmiýetli temalarynyň biri - hemme zatdan ýadamak. Umuman, ýaşlaryñ arasynda köp duş gelýän bu waka, olaryň durmuşyna erbet täsir edýändigi hemmämize mälim. Bilmedim, näme üçin beýle!

 

Sebäbini bilýän barmy? Okamakdan ýadaýan nesil köpelýär. Hemme zatdan çalt ýadalýan bir döwürde ýaşaýarys. 

 

Maksatsyzlyk. Maksadyñyz bolmasa hiç bir zatdan lezzet alyp bolmaýar.

 

Gynansagam, häzirki döwürde grip kimin azalmaýan dertleriñ biri - maksatsyz ýaşamagy endik edinmek bolup durýar. Bu endik adamy bütinleý gurşap, ony ýoldan bir eýýäm çykardy diýsem ýalñyşmaryn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29