Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

25 Maý 2023

Kiberhowpsuzlygyn mohumiyeti

1 minut alar

Kiberhowpsuzlyk näme üçin möhüm

Kiberhowpsuzlyk näme?

Kiberhowpsuzlygyň ähmiýeti name ?

Kiber jenaýatçylygy näme üçin köpelýär?

Kiber jenaýatçylygynyň täsiri näme?

Guramaňyzy kiberjenaýatçylykdan nädip goramaly ? 

diyen soraglar kop kellanize gelyarmi, onda siz dogry yerde

Kiber hüjümleri we maglumatlaryň bozulmagy bilen baglanyşykly kompaniýalara ýetirilen zyýanyň mysallary

Işiňiz maglumat bozulmak howpyndamy?

Kiberhowpsuzlyk möhümdir, sebäbi maglumatlaryň ähli kategoriýalaryny ogurlykdan we zeperlerden goraýar. Muňa duýgur maglumatlar, şahsyýeti anyklaýan maglumatlar (PII), goralýan saglyk maglumatlary (PHI), şahsy maglumatlar, intellektual eýeçilik, maglumatlar we hökümet we senagat maglumat ulgamlary girýär. Kiberhowpsuzlyk programmasy bolmazdan, guramaňyz kiber jenaýatçylary üçin ýeňip bolmajak nyşana öwrülen maglumatlary bozmak kampaniýalaryndan goranyp bilmez.

Içerki töwekgelçilik we galyndy töwekgelçiligi, global baglanyşyk we Amazon Web Services ýaly bulut hyzmatlarynyň duýgur maglumatlary we şahsy maglumatlary saklamak üçin ulanylmagy bilen ýokarlanýar. Bulut hyzmatlarynyň giňden ýaýran erbet konfigurasiýasy, has çylşyrymly kiber jenaýatçylary bilen jübütlenip, guramaňyzyň üstünlikli kiber hüjüminden ýa-da maglumatlaryň bozulmagyndan ejir çekmek howpunyň artýandygyny aňladýar.

Işewür liderler indi diňe wirusa garşy programma üpjünçiligi we gorag diwarlary ýaly gutulan kiberhowpsuzlyk çözgütlerine bil baglap bilmeýärler, kiber jenaýatçylar has akyllylaşýarlar we taktikalary adaty kiber goraglaryna has çydamly bolýar. Gowy goralmagy üçin kiberhowpsuzlygyň ähli ugurlaryny öz içine almak möhümdir.

28 |
|