Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

çopan oglanjyk

Belläp goýaýyn diýseñiz

1 minut alar

Käbir ýoj-laryna dalaşgär hökmünde okuwa girmek ýa-da käbir edaralara işe girmek ücin gerekli resminamalaryň arasynda üç arkañyz barada ýa-da ýedi arkañyz barada maglumat soralýar. Käte munda kazyýet jogapkärçiligine çekilenmi diýen maglumat hem bolup bilýär. Şol ýerde hawa ýada ýok diýip jogap ýazgysyny girizmeli bolýar. Eger jenaýat jogäpkärçiligine çekilen bar bolsa näme? Her bir adam jezasyny çekeninden soñ iş kesilenlik daşary ýurtlarda aýrylýar hat-da ýurduñ dolandyryjy häkimiýet şahasynyñ agzasy hem bolup bilýar diýýän bolmagyñyz hem mümkin. Indi muny nähili ýol bilen aýyryp boljakdygyny aýtmak isleýärin. 

Egerde jenaýat jogapkärçilige çekilen adamyň jeza hökmünde bellenen jezasynyñ möhletini doly çekip iş kesilenlik aýby aýrylan bolsa onda içeri işler edarasynyñ "its" bölümine ýagny içeri işlerde maglumat bölüminde ýazgydan aýryp bilersiñiz. 

123 |
|
  1. Ýaz
  2. Gözden geçir
  3. Çap et