...

ynsan ogly

@kem

ýylgyr

Kem galmaýyn

Şu wagtky meşhur tema barada menem biraz ýazaýsam diýýän. Ynsan diýilýän jandar öz pikirlerini aýtmagy gowy görýär. Hasam birileri ony diňleýän bolsa. Menä diňlenmese-de özüçe samrap ýörýänlerden. Azajygam bolsa oňam özboluşlyja keýpi ýok däl. Indi geleliň meşhur temamyza; "söýgä". Dynsyn-dynmasyn söýgi gowy zat. Aslynda gowysy gowy. Ýaman zatlary söýmek gowy bolup bilmez ahyry, şeýle dälmi? Pany zatlara bolan söýgi isleseň islemeseň belli bir nokatdan soň gutarýar. Gutarýar diýdigim başdaky ýaly täsiri bolmaýar diňe. Hyýaldaky zatlar…

Özüm özüm däl

Şeýtan belli bir nokatdan soň adama "Ol eşekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok." diýdirenok, "Ol eşekde ýüküm bolaýanynda-da göti başyndan aşyr gitsin." diýdirýär. Bu nokada gelmek bir tarapdan erbedem däl. Maňa näme eziýet çekip, özümi harlamak? Dünýäň keýpini gör-de(asly görde bolmaly) ýaşaber! Keýpsiz ýerlerine-de ýum gözüňi! Şular ýaly hezil edip ýaşap bolsady. Türkmen pahyryň "Nätjek, özüňkidä." sözi bu pikirleriň öňündäki iň uly päsgelçilikleriň biri. "Özüňki bolaýanynda-da ... " diýdirýär şeýtan. Özüňi "Sen eliňden geleni edýäň/etdiň,…

Agaçlar

Bugün takside gelýärkäm bir topar bolup oturan agaçlara gözüm düşdi. Içimden "Biz adamlaram edil şu agaçlaryň kökleri bilen ýere berk ýapyşyşy ýaly bu dünýä berk ýapyşýarys öýdýän."diýdim. Käbir agaçlaryň göwresi daýaw, käbirleri bolsa maňa meňzeş, ejizjedi. Dürli-dürli agaçlar bar bu dünýäde. Hersiniň wezipesi, ýaşamaklygy üçin gerekli bolan şertleri hem tapawutly. Hersi öz ýerinde özlerine düşen işleri berjaý edýärler. Biri plan ýerde gülläp otyr, biri plan ýerde gurap otyr, biri bolsa plan ýerde miwe berip otyr.…

Agaçlar

Käbir

Ýürek agyrylarym bar. Dereksiz, bolgusyz ýürek agyrylarym. Ýöne bu agyrylar janyma biraz hoş hem ýakýar. Bir aýdymda "Agyryny söýmek bolarmy?" diýýärdi. Ýa ol aýdymyň sözlerini men düzäýdimmikäm? Bu gereksiz ýürek agyrylarymy ýeňmek, olardan halas bolmak üçin has ulurak agyrylara baş goşýaryn. Sebäbi öňde biri "Agyry, agyry bilen gutular. Yşk bolsa has beýik bir yşk bilen." diýipdir. Oýun-oýunlyk bilen bizi iň beýik yşka çagyrypdyr öýdýän. Diýseň diýmeseň şu öňküler bizden köpüräk bilýän ýaly. Aslynda belli bir…

Durmuş

Durmuş, rehimsiz bir mugallymdyr. Ilki synagdan geçirer, soňundan sapak berer. Durmuş maňa kän zat öwretdi. Sapak aldymmy ony bilemok. Belli derejede sapak alandyrynam. Haçan dynar bilemok, dynan wagty şadyýan aýrylsam bolany. Hemme kişiň bir etsem-petsemi, arzuwy bar. Gynansagam köpüsiniňki dünýälik. Beý diýsem meni üýtgeşik öýdäýmäň, meniň hem olardan üýtgeşikligim ýok. Hat-da men iki dünýe owarrasy diýilýänlerden öýdýän. Ne bu dünýede ýüzüm gülýär, ne-de o dünýede ýüzümi güldürjek hereketler edýärin. Şükür ýöne, Allajan ýüpüň ujuny göýberdibem…

Kem

Salam! Men, ynsan ogly. Meniň elmydama bir zatlarym kem. Käte söýgüm, käte gaharym, käte bolsa batyrlygym... Kem zatlarym köplenç üýtgäp durýar. Doly bolan wagtym hiç bolan däldir diýsem hem boljak. Belki-de doly bolmak bize görä bir zat hem däldir. Kemligimiz bilen gözeldiris belki-de. Kemlik gaty bir öwüniljek zada däl welin, kem bolmasaň käbir zatlara göz ýetirip hem bolmajak ýaly. "Allajana şükür, meniň hiç-hili kem zadym ýok." diýip biljegimiz barmy? Meniň pikirimçe ýokdur. Eger bu sözlemi…